Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Dysgrafia

Pri dysgrafii ide o špecifickú vývinovú poruchu písania, ktorá postihuje grafickú stránku písomného prejavu a osvojovanie tvarov jednotlivých písmen.

O aké ťažkosti ide pri písaní:

 • Držanie písadla je kŕčovité alebo nesprávne/ úchop dlaňou, troma prstami, vytočené celá ruka a pod.
 • Dieťa tlačí na písacie náčinie, nie je schopné prevádzať plynulé ťahy, píše kŕčovito a písmo má zvláštny ráz
 • Obtiažne si pamätá a napodobňuje tvary písmen
 • Písmo je neurovnané, kostrbaté, tvary písmen sú takmer nečitateľné
 • Dochádza k tvarovým zámenám „a „ píše jako „o“, „n“ ako „u“,“z“ako „r“
 • Komolí nielen písmená , ale aj celé slabiky, vynecháva slová
 • Písmená nie sú rovnako veľké. Prepisovanie je neúčinné
 • Robí smerové zámeny, píše v obrátenom smere číslice a písmená, zrkadlové písanie
 • V diktovaných slabikách, či slovách píše dieťa len niektoré písmená, väčšinou tie, ktoré sú zvukovo výrazné alebo tie, ktoré si pamätá
Ak sa uvedené ťažkosti prejavujú vo zvýšenej miere po absolvovaní 1. a 2. ročníka môžeme po odbornej diagnostike hovoriť dysgrafii.

Náprava dysgrafie:

Precvičujú sa najmä väzby medzi hláskou a písmenom – vytvárajú sa vizuálno – akustické spoje s podporovaním grafomotorickej činnosti.

Cvičíme:

 • hrubú motoriku – dokresľovanie veľkých tvarov písmen pohybom celej paže
 • jemnú motoriku – navliekanie korálok, viazanie uzlov, lepenie, strihanie, šrubovanie matiek, zbieranie dorbých premetov- ich triedenie, vytváranie koláží zdrobných predmetov a materiálov, písanie, kreslenie...
 • kompozičné cviky – porovnávanie vlastnoručne napísaného slova s predlohou, počítanie písmen v slovách, slabík a pod.
 • doplňovanie neúplných slov
 • hry so skladacou abecedou

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: