Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Dyskalkúlia

Pri riešení matematických úloh sa uplatňujú špeciálne matematické faktory. Neexistuje jedna všeobecná matematická schopnosť.
Keď dochádza k poruchám matematických schopností hovoríme o špecifickej vývinovej dyskalkúlii. Nie každé nezvládanie riešenia matematických príkladov je porucha.
Potrebná je dôkladná diagnostika.

O aké ťažkosti ide v matematike:

 • dieťa nechápe predmatematické pojmy – nevie použiť pojmy väčší – menší, dlhší – kratší, viac – menej atď.
 • nevie triediť predmety podľa daného znaku – trojuholníky a štvorce, radiť prvky podľa veľkosti
 • obtiažne sa orientuje v priestore hore – dole, vpredu – vzadu, prvý- posledný
 • nezvláda spojenie počet prvkov a číslice / spočíta, ale nevie priradiť číslo/
 • stále počíta predmety po jednej, dlho používa pri počítaní prsty
 • nepamätá si číslice, má potiaže pri čítaní číslic, nie je schopné písať číslice na diktát, zabúda ich
 • nevie sa zorientovať v číselnom rade, čo je pred a čo za číslicou • Zamieňa tvarovo podobné čísla, čítanie číslic je problematické
 • nie je schopné zapamätať si operácie s číslami – sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie
 • má ťažkosti so zámenami desiatok a jednotiek pri sčítaní
 • nezvláda počítanie s prechodom cez základ
 • nechápe matematické rady a ich tvorbu / 5...10...15.../
 • obtiaže v slovných úlohách - dieťa nie je schopné previesť z praxe vychádzajúce úlohy do systému číslic a riešiť ich

Čo môžete urobiť pre rozvoj matematických schopností:

V oblasti klasifikácie, triedenia, tvorenia skupín:

 • manipulácie s predmetmi spolu s verbalizáciou -počíta nahlas
 • počítanie s názornými pomôckami bez manipulácie len so zrakovou oporou
 • počítanie spamäti
 • priraďovanie prvkov a číslic
 • číselná os a orientácia na nej, porovnávanie čísel
 • zápis čísel pomocou kariet, ale aj na diktát
 • rozklad čísla na jednotky, desiatky, stovky....

V oblasti matematických operácií:

 • určovať, ktorý znak sa použije
 • kocky s číslami
 • doplňovanie chybných znamienok, číslic
 • počítanie ústne
 • riešenie rovníc

V oblasti riešenia slovných úloh:

 • prečítanie slovnej úlohy a vyčlenenie dôležitých údajov
 • numerický záznam úlohy
 • výpočet
 • odpoveď a kontrola, prípadne oprava
 • tvorenie slovných úloh pomocou hry, alebo numerického zápisu
 • riešenie slovných úloh pomocou manipulácie s predmetmi

V oblasti prevodov jednotiek:

 • vyžaduje si neustále opakovania
 • praktické cvičenia premeny jednotiek
Pri rozvoji všetkých matematických schopností je dôležité opakovanie a riešenie úloh v systéme, ktorý na seba nadväzuje. Dôležité je pokračovať v preberaní učiva po dokonalom zvládnutí nižšej náročnosti učiva. Čas by nemal byť v tomto smere limitovaný.

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: