Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Dyslexia

Vývinová dyslexia je špecifická porucha, prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť.

Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu. Nestačí usúdiť len neúspechom v čítaní, že ide o špecifickú vývinovú poruchu. Až poradenské zariadenie diagnostikuje prípadnú poruchu.
Aby čítanie bolo sociálne únosné /to je rýchlosť, kedy dieťa môže čítaním získavať nové poznatky/ je potrebné ,aby dieťa prečítalo 60 – 70 slov za minútu. Takúto rýchlosť môže dieťa získať spravidla na konci 2.ročníka.
Práca s dyslektikmi začína diagnostikou v poradenskom zariadení.
Predpona dys – znamená rozpor, deformáciu, dysfunkcia je neúplne vyvinutá funkcia.

O aké ťažkosti v čítaní ide:

 • Ťažkosti so zapamätávaním hlások – vyvodzovaním hlások
 • Ťažkosti so spájaním hlásky/ zvuku / a písmena / písaný tvar /
 • Zámeny písmen - tvarovo podobných / m-n, b-d, a-o, z-r a pod/ - zvukovo podobných / d-t, p-t, sykavky a pod/
 • Ťažkosti v spojovaní písmen do slabík – slabikovanie
 • Dvojité čítanie - číta najprv po písmenách potichu a potom ich spája a vysloví nahlas
 • Domýšľanie si textu alebo hovorenie spamäti
 • Opakovanie začiatkov slov
 • Čítanie je bez porozumenia

Ak uvedené ťažkosti pretrvávajú po ukončení 1.ročníka a aj v priebehu dalších ročníkov, signalizujú špecifickú vývinovú poruchu čítania – dyslexiu.

Ale pozor! Nie každé pomalé čítanie je dyslexia.

Čo môžete urobiť konkrétne?

Čítanie písmen:

 • Zrakové rozlíšenie tvaru –dieťa určuje rovnaký a nerovnaký tvar
 • Priestorové vnímaie tvaru – umiestnenie tvaru v priestore b-d-p bez čítania
 • Spojenie hláska – písmeno – využitie všetkých známych cvičení / riekanky, obrázky…

Čítanie slabík:

 • Tvorenie slabík syntézou písmen
 • Čítanie slabiky jako celku bez hláskovania
 • Automatizácia čítania slabík

Čítanie slov:

 • Slová typu samohláska-spoluhláska/ les, pes, rok../ to je pre deti s dyslexiou najťažšie
 • Volíme slová s vyššpu náročnosťou hláskovej skladby Opakovane čítame slová, spojujeme slová s obsahom

Čo môže urobiť pedagóg a rodič, aby pomohol v čítaní a spoločnel odstraňovali vznikajúce ťažkosti:

 • Rozvíjať slovnú zásobu, dbať na porozumenie reči a správnu výslovnosť
 • Rozvíjať sluchové vnímanie cez určovanie slov vo vetách, slabík s hlások v slovách, spájať hlásky do slov alebo určovať slová líšiace sa jednou hláskou v slove, zachytiť rytmus apod.
 • Diferencovať zrakom videné, všímať si detaily, hľadať odlišnosti
 • Rozvíjať pravo – ľavú orientáciu v priestore a na sebe
 • Rozvíjať orientáciu v čase – roky, mesiace, dni, čo je pred a čo po
 • Rozvíjať kapacitu sluchovej a zrakovej pamäte – vybavovať si videné a počuté ihne´d, ale aj po určitom časovom úseku
 • Cvičiť koncentráciu pozornosti cez výdrž , dĺžku zamestnania a stálosť, sústredenie sa len na jeden podnet.
Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: