Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Dysortografia

Pri dysortografii ide o špecifickú vývinovú poruchu písania, ktorá postihuje gramatickú stránku písomného prejavu. Napriek osvojeniu gramatických pravidiel nedokáže ich zmysluplne uplatňovať.

Prejavy dysortografie:

 • v diktovaných slabikách, či slovách píše dieťa len niektoré písmená, väčšinou tie, ktoré sú zvukovo výrazné alebo tie, ktoré si pamätá
 • dieťa nepíše dĺžne, mäkčene, nepočuje všetky písmená správne
 • píše spolu slová s predložkami alebo spája všetky slová vo vete
 • nerozlišuje dĺžky, tvrdosť a mäkkosť / dy-di.../, sykavky
 • neuplatňuje gramatické pravidlá, hoci ich vie vymenovať – nevie ich použiť

Ak sa uvedené ťažkosti prejavujú vo zvýšenej miere po absolvovaní 1. a 2. ročníka môžeme po odbornej diagnostike hovoriť o dysortografii

Písanie diktátov zahrňuje veľmi zložité aktivity:

 • dieťa počúva diktované slová /sluchové vnímanie/,
 • vníma ich obsah /slovná zásoba, porozumenie reči/,
 • rozkladá počuté slovo na hlásky / sluchová analýza/,
 • vybavuje si tvary písmen /automatizácia spojenia hláska -písmeno/,
 • píše /grafomotorika/,
 • diktuje si po písmenách /sluchová syntéza/,
 • premýšľa nad gramatickými pravidlami /pamäť, pracovná pamäť/ a aplikuje ich.
Obtiaže v ktoromkoľvek z týchto krokov spôsobujú chyby. Je potrebné zistiť, čo dieťaťu robí problém a to je potrebné pravidelne precvičovať.

Nácvik cvičení pre rozvoj tých schopností, ktoré písanie podmieňujú nemožno obmedziť na opisovanie a prepisovanie cvičení. Vhodné a potrebné je správne ťažkosti diagnostikovať a po porade s odborníkom reedukovať /precvičovať/.

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: