Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Ako predchádzať poruchám učenia

U detí predškolského veku nemôžeme povedať, že trpia poruchami učenia, ale môžeme poznať úroveň vývoja dieťaťa hlavne funkcií, ktoré sú z hľadiska nadobúdania vedomostí rizikové a podmieňujú nácvik čítania, písania, počítania.
Je ľahšie poruchám predchádzať než čakať až sa celkom vyvinú.
V predškolskom veku je dominantnou aktivitou hra, ktorá je dominantnou činnosťou v reedukácii.
Mali by sme posilňovať a rozvíjať:
 • oblasti, v ktorých sa prejavujú nedostatky
 • silné stránky vývoja dieťaťa
V oblasti poznávacích funkcií by sme si mali všímať:
 1. Reč
  • začína hovoriť neskoršie než ostatné deti, dlho nesprávne vyslovuje hlásky
  • jeho slovná zásoba rastie pomaly
  • má problém s rýmovaním slov
  • nedokáže správne opakovať “nezmyselné slová“
  • má problém v opakovaní slov srvček, najnebezpečnejší, paroplavba...
 2. Motorika
  • dieťa má deficit v oblasti hrubej motoriky / lezenie, chôdza, beh, skákanie na jednej nohe, bicyklovanie/ jemnej mototiky – viazať šnúrky, zapínať gombíky, navliekať korálky
 3. Senzomotorická koordinácia
  • nevie stavať vežu z kociek
  • neochotne a primitívne kreslí
  • v prislúchajúcom veku nevie nakresliť geometrické tvary
  • kontrola výslovnosti dieťa sa učí diferencovať svoju výslovnosť od iných, musí ich počuť

Rozvíjanie sluchového vnímania

  1. Nerečové zvuky
   • deti rozlišujú zvuky prichádzajúceho auta, vlaku, motorky
   • podľa zvuku poznávajú predmety / sklo, kľúče, zvonček, píšťalka...
   • pokúšajú sa rozlíšiť rôzne hudobné nástroje
   • podľa melódie rozlišujú piesne
  2. Rečové zvuky
   • dieťa pozná podľa hlasu pani učiteľku, tetu, babku, zaregistruje, že začína v TV rozprávka...
   • dieťa počúva dialóg a na dohovorené slov tliekne a pod
   • dieťa počúva a počíta vety
   • počíta slová vo vete
   • počíta slabiky v slove
   • poznáva prvú hlásku v slove
   • poznáva poslednú hlásku v slove
   • rýmovanie - vyhľadáva slová, ktoré sa rýmujú
   • sluchová pamäť – dieťa počúva /5/ slov a opakuje ich, opakuje vlastné mená osôb, miest, predmetov
   • učíme ich krátke riekanky, básničky, vyčítanky aj tlieskajte en ten tiky,dva...

Rozvíjanie zrakového vnímania

  1. Zraková analýza a syntéza
   • rozstriháme obrázok na niekoľko častí a dieťa ich skladá
  2. Figúra a pozadie
   • tri obrázky sú nakreslené cez seba - dieťa ich má obtiahnúť a pod.
  3. Konštanta vnímania
   • dieťa dokresľuje na obrázkoch, čo im chýba
  4. Zrakové rozlišovanie
   • umožňuje dieťaťu rozlišovať predmety a ich detaily – hľadaj tri ... rozdiely, napíšeme číslice a dieťa ich spája 1.k1, 2 k 2. a pod.
  5. Rozlišovanie reverzných tvarov
   • dieťa hľadá určitý tvar medzi ostatnými – ktoré sa líšia polohou v priestore
  6. Zraková pamäť
   • dieťa sleduje najprv tri predmety a potom ich zakryjeme, potom má povedať, čo videlo, Neskôr pridávame viac predmetov
   • dieťa sleduje obrázok a potom rozpráva, čo na obrázku videlo
   • dieťaťu ukážeme jeden obrázok a potom druhý – má povedať v čom sa odlišujú
Cvičenia pravo – ľavej a priestorovej orientácie
   • pred nástupom do školy by malo dieťa zvládnuť pojmy hore-dole, vpredu – vzadu, prvý - posledný, hneď pred - hneď za, vpravo - vľavo v priestore na svojom tele
Cvičenia orientácie v čase
   • používajme v rozhovore s dieťaťom pojmy včera, dnes, zajtra, ráno, na obed, večer,používajme názvy dní v týždni mesiacov v roku
Sluchové vnímanie
   • v 3-4 rokoch nie je schopné deliť slová na slabiky
   • pred nástupom do školy nerozozná prvú hlásku v slove
   • nerozoznáva rozdiely v slovách zem-sem
Vývoj laterality
   • do konca predškolského veku strieda pri činnosti obe ruky
Vývoj priestorovej orientácie
   • zle si pamätá cestu, smer
Proces automatizácie
   • dieťaťu dlho trvá než si poznatky zapamätá
   • nedostatočne rozvinutá krátkodobá pamäť pre slová
   • rýchle pomenovanie obrázkov
   • dieťa nie je schopné zopakovať slová, dni v týždni, farby, tvary, čísla, písmená
Správanie dieťaťa
   • obtiažne sa sústreďuje, je nepokojné, ľahko sa rozptyľuje
   • často je podráždené – prekonáva nejaké obtiaže
   • nápadne sa vyhýba kresleniu, cvičeniu, stavaniu kociek, puzzle, stavaniu stavebníc a lega podľa predlohy
   • má obtiaže v nadväzovaní sociálnych kontaktov s rovesníkmi
Porucha koncentrácie pozornosti môže byť v predškolskom veku zavádzajúca. Ak dieťa dlhšie nevydrží pri činnosti nemusí to byť podmienené poruchou koncentrácie pozornosti, ale oslabením a nedostatkami v osvojovaní dielčích schopností – bolí ho ruka pri kreslení lebo je nedostatočne rozvinutá jemná motorika. Nepočúva rozprávku – nie celkom rozvinutá sluchová percepcia.

 

Ako môžeme pomôcť deťom, u ktorých pozorujete ťažkosti počas vývinu?

 

Rozvíjanie reči
 1. Porozumenie reči – sledujeme, či rozumie hovorenému slovu, či porozumie informáciám z televízie
  • spoj obrázky všetkých zvierat
  • daj do kruhu obrázky ovocia
  • vyfarbi dopravné prostriedky
  • vyber a označ zviera, ktoré – skáče, šteká, pláva...
  • z obrázkov vyber na čom spíme, čo svieti v noci, kto dáva mlieko...
  • preškrtni obrázky, ktoré sú guľaté
 2. Expresívna reč /hovorenie/ - je potrebné odpovedať na všetky otázky dieťaťa a podnecovať k hovoreniu
  • hovorenie zážitkov / čo sa prihodilo.../
  • hovorenie podľa obrázkov a lebo fotografií
  • spievanie detských pesničiek, riekaniek, vytlieskávanie riekaniek a vyčítaniek
  • tvorenie zdrobnelín – ako sa hovorí malej mačke...tvorba množného čísla – 1 jablko, 5 jabĺk
  • tvorba pojmov – vysoký -nízky cez videné predmety, malý - veľký, ťažký – ľahký...
 3. Artikulácia /výslovnosť¬/
  • dávajme správny vzor – deti hovorenie napodobňujú
  • cvičenia artikulačných orgánov/ vyplazovanie jazyka, lízanie lízanky, špúlenie pier/
  • hovorte si s dieťaťom, čo ste videli, čo budeme robiť, čo predtým a čo potom
  • osvetľujeme mu časovú postupnosť – vstávame ráno...

 1. Porozumenie reči – sledujeme, či rozumie hovorenému slovu, či porozumie informáciám z televízie
  • spoj obrázky všetkých zvierat
  • daj do kruhu obrázky ovocia
  • vyfarbi dopravné prostriedky
  • vyber a označ zviera, ktoré – skáče, šteká, pláva...
  • z obrázkov vyber na čom spíme, čo svieti v noci, kto dáva mlieko...
  • preškrtni obrázky, ktoré sú guľaté
 2. Expresívna reč /hovorenie/ - je potrebné odpovedať na všetky otázky dieťaťa a podnecovať k hovoreniu
  • hovorenie zážitkov / čo sa prihodilo.../
  • hovorenie podľa obrázkov a lebo fotografií
  • spievanie detských pesničiek, riekaniek, vytlieskávanie riekaniek a vyčítaniek
  • tvorenie zdrobnelín – ako sa hovorí malej mačke...tvorba množného čísla – 1 jablko, 5 jabĺk
  • tvorba pojmov – vysoký -nízky cez videné predmety, malý - veľký, ťažký – ľahký...
 3. Artikulácia /výslovnosť¬/
  • dávajme správny vzor – deti hovorenie napodobňujú
  • cvičenia artikulačných orgánov/ vyplazovanie jazyka, lízanie lízanky, špúlenie pier/
  • hovorte si s dieťaťom, čo ste videli, čo budeme robiť, čo predtým a čo potom
  • osvetľujeme mu časovú postupnosť – vstávame ráno...

 

Cvičenia koncentrácie pozornosti

  Cvičíme ich všetkými aktivitami, pri ktorých sa dieťa sústreďuje – stavebnica, kreslenie, modelovanie, počúvanie rozprávky.
  Čo ešte môžete urobiť:
   • nezahlcovať naraz mnohými podnetmi. Ak niečo robí vylúčime rušivé momenty.
   • nepreťažovať ho mnohými aktivitami – to vedie k únave a roztekanosti
   • zvážiť, či úloha nie je príliš ľahká alebo ťažká. Pri ľahkej sa nudí, náročnú nezvláda a prestáva pracovať
   • doba sústredenia je individuálna, nemožno ju porovnávať so súrodencami a vrstovníkmi

 

Posilňovanie zmyslu pre serialitu

  Serialita znamená pravidelné opakovanie prvkov a činností podľa daných pravidiel, ktoré sa odohrávajú v čase. Ten, kto má pre také opakovanie zmysel, prevádza bez problémov sled úkonov / napr. pri písaní, príprave na vyučovanie../

   • striedanie tvarov – trojuholník, kruh, štvorec
   • navliekanie korálikov
   • hry s obrázkami, na ktorých sú nakreslené opakujúce sa predmety.
   • striedanie tvarov – trojuholník, kruh, štvorec
   • navliekanie korálikov
   • hry s obrázkami, na ktorých sú nakreslené opakujúce sa predmety.

  Intermodalita znamená zapojenie viac zmyslov pri jednej aktivite – spojenie písmena a hlásky – dieťa si k tvaru pridáva zvuk a ukladá do pamäte.

  Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: