Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Školská zrelosť

Milí rodičia.

Pred Vami a Vaším dieťaťom je dôležité obdobie, keď sa pripravujete na vstup do školy. Nástup do školy predstavuje dlhodobú vývojovú úlohu, nárok a záťaž.
Každé zdravé dieťa dovŕšením 6. roku nastupuje do školy. Aj Vaše dieťa má, respektíve bude mať 6 rokov a čochvíľa sa brány školy otvoria aj pre Vaše dieťa.
Iste si prajete, aby nastupovalo do školy s nádejou, že jej požiadavky zvládne, že bude pripravené na vstup do školy, že bude školsky zrelé.

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu s úspechom si osvojovať školské znalosti a vedomosti.
Ak pozorujete známky nezrelosti, je vhodné odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o 1 rok.
O odklad je potrebné písomne požiadať riaditeľa základnej školy, kde bolo dieťa zapísané a to po psychologickom vyšetrení.

Medzi prejavy nezrelosti zahŕňame správanie, ktoré je:
 • príliš nepokojné
 • nápadne zabrzdené a utlmené
 • prekotné a impulzívne
 • ťažkopádne a neobratné
 • nesústredené
 • odbiehajúce od úlohy ku hrám
 • závislé a nesamostatné
 • precitlivelé a plačlivé
 • prudké, výbušné
 • nepodriadivé, vzdorovité
 • negativistické v správaní, či reči

Každé oslabenie

 1. zdravotného stavu
 2. odchýlka v telesnom a zmyslovom rozvoji
 3. či len mierne oneskorenie psychického vývinu, ktorý je spätý s deficitom v rozvoji dielčich funkcií a špecifických schopností

sa môžu stať handicapom, ktorý dieťaťu znemožňuje držať krok s nárokmi vyučovacieho procesu.

K oslabujúcim činiteľom ďalej patrí patrí:

 • citové strádanie
 • citová labilita
 • problémy v citovom zázemí – nedostatok bezpečia a istoty.
Pripravenosť na školu zahŕňa predpoklady, ktoré môžete u svojho dieťaťa pozorovať a to:
spoločenské
 • je obľúbené a prijímané ostatnými deťmi, nemá agresívne či trpiteľské postoje
 • vie sa podeliť s ostatným, či pridať k novej činnosti
 • je ochotné pomáhať a plniť jednoduché úlohy
 • vie sa postarať o svoje osobné potreby, vie si umyť a utrieť ruky
 • akceptuje pokyny pri hre, zamestnaní
telesné
 • vie zapínať zips, gombičky, vie si zašnurovať topánky
 • vie strihať nožničkami, šiť tupou ihlou s niťou, navliekať gorálky, je manuálne zručné
 • vie chytiť a hodiť veľkú loptu
 • udrží dobre rovnováhu pri chodení po múre
 • vie poskakovať, skákať na jednej nohe
psychické
 • vie hovoriť o nedávnych udalostiach alebo skúsenostiach rozumne a s určitou plynulosťou
 • rado počúva rozprávanie je schopné počúvať bez známok nepokoja
 • pozná farby a vie ich pomenovať
 • vie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo domov
 • vie si zapamätať o čo ide v jeho obľúbených príhodách
 • má dobrú výslovnosť, tvorí plynulé vety
 • vie naspamäť niekoľko detských riekaniek, pesničiek
 • rado spieva aj keď falošne
 • má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo sa dá čítať aj o obrázkové seriály

Nový školský Zákon č. 245/2008 umožňuje dieťaťu odložiť povinnú školskú dochádzku o 1 rok aj vtedy, ak dieťa začne chodiť do školy a po určitom čase zistíte, že dieťa je nezrelé a požiadavky školy sa mu nedarí plniť.

Psychológovia nášho zariadenia diagnostikujú predpoklady pre zvládnutie školských povinností.

Počas vyšetrenia posudzujú hlavne:

1. Psychickú zrelosť poznávacích procesov a rozumových schopností, ktorá sa prejavuje:

 • správnym uchopením písadla
 • vyhranenosťou ruky pri písaní a kreslení
 • kreslením postavičky, obkresľovaním jednoduchých geometrických tvarov
 • kreslením podľa fantázie
 • dobrým zrakovým diferencovaním videného, sluchom počutého / ide výťah, auto, vlak.../
 • diferencovaním časti a celku
 • chápaním súvislosti
 • pamätaním si počutého
 • mechanickým počítaním do 5
 • diferencovaním, čo je viac a menej
 • diferencovaním, čo je vpredu a čo vzadu
 • ovládnutím svojho správania, pokojným sedením

2. Pracovnú vyspelosť, ktorá sa prejavuje:

 • rozlíšením hry od povinností
 • dokončením úlohy i keď sa objavia prekážky
 • sebariadením – teda kontrolou okamžitých nápadov a impulzov
 • zameraním pozornosti žiadúcim smerom
 • primeraným psychomotorickým tempom

3. Citovú a sociálnu zrelosť, ktorá zahŕňa:

 • emocionálnu stabilitu
 • odolnosť voči frustráciám – schopnosť prijať aj prípadný neúspech
 • primeranú citlivosť • zvládanie strachu a obáv
 • schopnosť odlúčiť sa od matky
 • schopnosť podriadiť sa autorite pani učiteľky
 • ochotu spolupracovať
 • začlenenie do skupiny vrstovníkov – schopnosť pomáhať a podriadiť sa vedeniu

Naše zariadenie bude každoročne v jesenných a jarných mesiacoch organizovať akceleračný a stimulačný program pre predškolákov, ktorý bude určený práve pre deti s odloženou školskou dochádzkou, deti ktoré nenavštevujú predškolské zariadenie a deti nezrelé. Program im pomôže lepšie zvládnuť pripravenosť na školu bez strachu a neistoty.

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: