Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

ADHD a ADD

Nadobúdanie vedomostí dieťaťa ovplyvňuje pozornosť.

Vnímate u svojho dieťaťa, že:
 • sa nechá ľahko vyrušiť aj v prípade, že ho činnosť baví
 • nevie udržať pozornosť u žiadnej aktivity
 • prechádza od jednej činnosti k druhej
 • robí mu ťažkosti počúvať rozprávanie, rozprávky
 • nedokáže stáť v rade • nevie sa hrať potichy
 • pri hovore prerušuje ostatných, skáče do reči
 • často a veľa hovorí Je pri učení
 • pomalé
 • myslí pri učení na iné veci
 • sníva s otvorenými očami...
 • vrtí sa
 • otáča
 • stále ho zaujíma niečo iné
 • jeho reakcie sú impulzívne a máva pre ne ťažkosti v učení a správaní?

Môže ísť o :

 1. poruchu koncentrácie pozornosti – ADD / Attention Deficit Disorder/. Pri nej ide o deti s poruchami pozornosti, ale s normálnou úrovňou aktivizácie. Tieto deti majú problémy hlavne v zameraní pozornosti na informačný proces.
 2. poruchu pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou - ADHD / Attention Deficit Hyperactivity Disorder/. Do tejto kategórie patrí najviac detí. Ide o poruchu charakteristickú neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.

Ako môžete predpokladať, že ide o následovné poruchy? Skúste si prečítať a zamyslieť sa nad následovnými prejavmi:

 • často venuje starostlivú pozornosť detailom alebo robí chyby z nedbalosti v školských úlohách a pri ďalších aktivitách
 • často má ťažkosti v koncentrácii pozornosti v úlohách alebo hrách
 • často vyzerá, že nepočúva, čo sa mu/jej hovorí
 • často nepracuje podľa inštrukcií, nedokončí prácu, má neporiadok na svojom mieste, vo svojich veciach, pričom tieto prejavy nie sú prejavy opozičného správania sa alebo nepochopenia inštrukcií,
 • často má ťažkosti v organizovaní svojich úloh a aktivít
 • často oddiaľuje plnenie školských a domácich úloh, ktoré vyžadujú intenzívne mentálne úsilie

Ak šesť z uvedených symptómov pretrváva najmenej šesť mesiacov a to v takej intenzite, ktorá je neprimeraná pre daný stupeň vývoja dieťaťa, môžete uvažovať poruchách pozornosti.


Zamyslite sa nad nasledujúcimi symptómami hyperaktivity /impulzivity/.
Ak pretrvávajú aspoň šesť mesiacov v takom stupni, ktorý je nezlučiteľný s vývojovou úrovňou dieťaťa, naznačuje poruchy v tejto oblasti.

 • často trepe rukami alebo nohami, vrtí sa na stoličke
 • často opúšťa miesto v triede alebo v situácii, v ktorej sa očakáva, že ostane sedieť
 • často behá okolo v situáciách, kedy je to nevhodné
 • často nie je schopné kľudne sa hrať alebo prevádzať kľudnejšie činnosti vo voľnom čase
 • často vyhŕkne odpoveď, bez toho, aby si vypočulo celú otázku
 • často má ťažkosti pri státi v rade, pri hrách alebo skupinových činnostiach

Uvedené činnosti sa musia objavovať doma i v škole, poprípade na iných miestach.
Ak tomu tak nie je, môžeme predpokladať, že príčinou ťažkostí je nesprávna výchova v rodine alebo nevhodné postupy, či podmienky v škole.
Ak nie ste si istí, vhodné je ponechať diagnostiku ADD a ADHD na odborníkov.
Pri počiatočnom pôsobení na deti s uvedenými poruchami nie je úprava správania dieťaťa, ale najprv zmena podmienok, v ktorých dieťa žije, aby sme znížili počet negatívnych podnetov, ktoré môžu pôsobiť jako spúšťacie mechanizmy.

Účastníkmi reedukácie musia byť:

 1. dospelí / rodina i škola/
 2. vrstovníci
 3. dieťa samotné

Reedukácia / precvičovanie, nácvik/ zameraná len na dieťa sa nedá prevádzať, pretože správanie dieťaťa je výsledkom nielen osobnostných charakteristík a získaných vzorov správania sa, ale tiež odpoveďou na podnety z okolia, odpoveďou na spôsoby správania rodičov, vrstovníkov.
Vhodné prostredie má podnecovať k vytváraniu žiadúcich a nových spôsobov správania sa.
Jednotlivé postupy nevedú len ku zníženiu počtu problémového správania sa, ale zameriavajú sa na spôsob života dieťaťa, snažia sa meniť jeho životný štýl, podmiemky, v ktorých dieťa žije a ktoré môžu byť podnetom pre vznik konfliktov.
Dospelí, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, musia ťažkostiam dieťaťa rozumieť.

Čo predsa môžete ovplyvniť, upraviť:

 • už u malých detí naučíme zameriavať pozornosť na jednu vec, hračku, hru, snažíme sa, aby dieťa hru dokončilo
 • ak je staršie a potrebuje sa učiť odstránime z dosahu všetko, čo strháva pozornosť dieťaťa, necháme tam len jednu vec, knihu, predmet
 • ak sa dieťa potrebuje dlhšie sústrediť, aktivity striedame alebo rozdelíme na menšie časti, predchádzame únave a rozptyľovaniu
 • ak dieťaťu niečo vysvetľujeme udržiavame s ním zrakový kontakt, pútame pozornosť jeho aktívnym vtiahnutím do deja
 • môžeme udržiavať pozornosť dieťaťa vyžadovaním stručných odpovedí, striedaním činnosti,
 • u impulzívnych detí trénujeme pozornosť a sebaovládanie
 • odpovede po časovom odstupe
 • učíme dieťa rozmýšľať nahlas
 • zadávať krátke úlohy vyžadujúce koncentrovanú pozornosť
 • často pozitívne hodnotiť, každý najmenší úspech si všimnúť

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: